Poniżej przedstawiam przykładowe pytania, które mogą pojawić się podczas komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Pytania częściowo wypracowane zostały podczas szkolenia na eksperta, ułożone przeze mnie oraz wyszukane w internencie (*).

 

Pytania do poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania

stopnia nauczyciela dyplomowanego:

 

Par. 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

 

1. Które z realizowanych zadań przyniosło Panu/Pani najwięcej satysfakcji?

2. Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces/porażkę w trakcie realizowanych zadań?

3. Proszę podać rodzaj szkolenia odbytego przez Pana/Panią, które znacznie wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.

4. Proszę omówić przykłady pozytywnych efektów swojej pracy w ramach Pana/Pani działalności dydaktyczno- wychowawczej.

5. Które z realizowanych przez Pana/Panią zadań wpłynęło w najistotniejszy sposób na podniesienie jakości Pana/Pani pracy?

6. Jakie trudności napotkał/a Pan/Pani w czasie wykonywania zadań wynikających z realizowanego projektu?

7. Które metody i formy pracy z uczniem zdolnym stosowane przez Pana/Panią są najskuteczniejsze?

8. Jakimi kryteriami kierował/a się Pani/Pani przy wyborze programu i podręcznika?

9. W jaki sposób przeprowadzone przez Pana/Panią działania wpłynęły na uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej?

10. Proszę ocenić efekty wdrożonego przez Pana/Panią programu, który miał wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.

 

 

Par. 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

 

1. Jaki jest wpływ technologii informacyjnej na wzbogacenie Pana/Pani warsztatu pracy?

2. Co zyskali Pana/Pani uczniowie dzięki wykorzystaniu na lekcjach TI?

3. Jakie aplikacje, programy multimedialne poleciłby/aby Pan/Pani do wykorzystania z własnego przedmiotu?

4. Jakie portale edukacyjne poleciłby/aby Pan/Pani uczniom i nauczycielom, dlaczego?

5. W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani technologię informacyjną w swojej pracy/ w projektowaniu narzędzi pomiaru?

6. Jak ocenia Pani swoją umiejętność posługiwania się technologią informacyjną?

7. Czy prowadzi Pan/Pani lekcje swojego przedmiotu w pracowni komputerowej lub lekcje z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu?

8. W jaki sposób wykorzystanie technologii informacyjnej wpłynęło na podwyższenie jakości lekcji?

9. Jakie ciekawe źródła informacji poleca Pani uczniom przy realizacji projektów?

10. W jaki sposób uświadamia Pan/Pani uczniów o zagrożeniach płynących z TI oraz ochronie praw autorskich?

 

 

Par. 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć:

 

1. Jaki był wpływ Pana/Pani działań w ramach WDN-u na podniesienie jakości pracy szkoły?

2. W jaki sposób Pana/Pani zdaniem dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły?

3. W jaki sposób Pana/Pani lekcja otwarta wpłynęła na podniesienie jakości pracy szkoły/ innych nauczycieli?

4. Które działania prowadzone przez Pana/Panią w ramach WDN przyczyniły się najbardziej do podniesienia jakości pracy szkoły?

5. W jaki sposób dzieli się Pan/Pani swoją wiedzą w zespołach przedmiotowych? Jaki ma to wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły?

6. Jakie ciekawe metody pracy poleciłby/aby Pan/Pani innym nauczycielom?

7. Jakie inne formy, poza lekcjami otwartymi ceni sobie Pan/Pani najbardziej?

8. Z której przeprowadzonej lekcji otwartej jest Pan/Pani najbardziej zadowolony/a i dlaczego?

9. Jakie informacje zwrotne otrzymał/a Pan/Pani po przeprowadzonym przez siebie warsztacie?

10. W jaki sposób upowszechnia Pan/Pani swoje doświadczenia wśród nauczycieli szkoły?

 

 

Par. 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:

 

1. Jaki wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły miał opracowany i wdrożony przez Pana/Panią program?

2. Jakie trudności napotkał/a Pan/Pani w czasie realizacji zadań wynikających z opracowanego programu?

3. Jakie efekty dla rozwoju ucznia przyniosło wdrożenie programu?

4. W jaki sposób realizacja powyższego programu przyczyniła się do podniesienia jakości pracy szkoły?

5. Jaki sukces dydaktyczny (lub wychowawczy) odniosła Pani w wyniku wdrożonego przez siebie programu?

6. Czy podejmowane przez Panią działania opiekuńcze przyniosły efekty? Jeśli tak, to jakie?

 

 

Par. 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej:

 

1. Jak wykorzystuje Pan/Pani w praktyce szkolnej doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji egzaminatora OKE?

2. W jaki sposób pełnienie przez Pana/Panią funkcji doradcy metodycznego czy egzaminatora wpływa na poprawę jakości pracy szkoły?

 

 

Par. 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:

 

1. W jaki sposób zrealizowane przez Pana/Panią działania poszerzyły zakres działań szkoły?

2. W jaki sposób zajęcia dodatkowe czy pozalekcyjne prowadzone przez Pana/Panią wpływają na poprawę jakości pracy szkoły?

 

 

Par. 8 ust. 2 pkt 4d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym:

 

1. Jakie korzyści Pana/Pani oraz szkoły przyniosło uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym?

2. W jaki sposób umiejętność posługiwania się językiem obcym wpłynęło na doskonalenie warsztatu Pana/Pani pracy?

 

 

Par. 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:

 

1. W jaki sposób zamierza Pan/Pani kontynuować współpracę z instytucjami działającymi na rzecz edukacji?

2. W jaki sposób współpraca Pana/Pani z różnego rodzaju instytucjami przyczynia się do poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły?

 

 

Par. 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:

 

1. W jaki sposób nagroda kuratora (lub inna) zmotywowała Pana/Panią do dalszego rozwoju zawodowego?

2. W jaki sposób uzyskanie przez Pana/Panią znaczących osiągnięć w pracy zawodowej wpłynęło na podwyższenie jakości pracy szkoły?

 

 

Par. 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:

 

1. Jaki szczególnie trudny przypadek wychowawczy napotkał/a Pan/Pani w swojej pracy i jakie rozwiązanie przyniosło pozytywny efekt?

2. Dlaczego wybrał/a Pan/Pani do opisu ten przypadek?

3. Z kim Pan/Pani współpracował/aa przy rozwiązywaniu opisywanego problemu wychowawczego i jak to się przełożyło na korzyści ucznia?

4. Czy z perspektywy czasu opisywany przypadek rozwiązywałby/aby Pan/Pani stosując inne metody?

5. Proszę uzasadnić wybór jednego z opisanych przypadków i wskazać efekty dla podniesienia jakości pracy szkoły.

 

 

(*) www.lublin.znp.edu.pl (Włodzimierz Kosior - Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli)