Poniżej przedstawiam przykładowe pytania, które mogą pojawić się podczas komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Pytania częściowo wypracowane zostały podczas szkolenia na eksperta, ułożone przeze mnie oraz wyszukane w internencie.

 

Pytania do poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania

stopnia nauczyciela mianowanego:

 

1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;

 

1. W jaki sposób organizuje Pan/Pani swoją pracę na początku roku szkolnego?

2. W jaki sposób dokonuje Pan/Pani ewaluacji swoich działań na koniec roku szkolnego?

3. Czym kieruje się Pan/Pani przy wyborze podręczników i programu nauczania?

4. Czym kieruje się Pan/Pani wybierając formy doskonalenia zawodowego?

5. Jakie formy doskonalenia zawodowego Pan/Pani ukończył/a?

6. W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani w praktyce wiedzę zdobytą w kursach?

7. W jaki sposób diagnozuje Pan/Pani efekty swojej pracy?

8. Jakie metody aktywizujące stosuje Pan/Pani na swoich lekcjach?

9. Jakie działania podejmuje Pan/Pani w zakresie profilaktyki uzależnień?

10. W jaki sposób integruje Pan/Pani uczniów?

 

2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

 

1. W jaki sposób indywidualizuje Pan/Pani pracę swoich uczniów?

2. W jaki sposób rozwija Pan/Pani zainteresowania uczniów zdolnych?

3. W jaki sposób wspiera Pan/Pani rozwój uczniów słabszym?

4. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do pracy?

5. Jakie stosuje Pan/Pani formy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

6. Jak pracuje Pan/Pani z dzieckiem nadpobudliwym?

7. Jakie działania podejmuje Pan/Pani na rzecz środowiska lokalnego?

8. Jaki sukces wychowawczy odniósł/odniosła Pan/Pani w okresie stażu?

9. Jaką porażkę wychowawczą odniósł/odniosła Pan/Pani w okresie stażu?

10. W jaki sposób rozwiązuje Pan/Pani konflikty w zespole klasowym?

 

3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

 

1. W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani komputer w swojej pracy?

2. Jakie programy komputerowe i aplikacje wykorzystuje Pan/Pani w pracy?

3. Z jakich stron internetowych korzysta Pan/Pani?

4. W jaki sposób według Pana/Pani TIK wpływa na rozwój twoich uczniów?

5. Jakie są według Pana/Pani zagrożenia w związku z technologią komputerową?

6. Jakie materiały dydaktyczne przygotuje Pan/Pani korzystając z komputera?

7. W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani Internet w pracy z uczniem?

8. Jaki jest wpływ technologii informacyjnej na wzbogacenie Pana/Pani warsztatu pracy?

9. Co zyskali Pana/Pani uczniowie dzięki wykorzystaniu na lekcjach TI?

10. Jaki wpływa prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK na podniesienie jakości pracy szkoły?

 

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

 

1. Jakie problemy wychowawcze rozwiązywał Pan/Pani w czasie stażu?

2. W jaki sposób wspiera Pan/Pani działania wychowawcze rodziców?

3. W jaki sposób włącza Pan/Pani rodziców do realizacji zadań w zakresie działań wychowawczych?

4. Jakie podjął/ęła Pan/Pani działania w przypadku dostrzeżenia problemów wychowawczych, rodzinnych ucznia?

5. Jakie pozycje książkowe z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki najbardziej pomogły Panu/Pani w pracy nauczyciela?

6. W jaki sposób radzi sobie Pan/Pani z agresją u uczniów?

7. W jaki sposób uczy Pan/Pani swoich uczniów radzenia sobie z negatywnymi emocjami?

8. Jakie instytucje wspomagają nauczyciela w niesieniu indywidualnej pomocy dziecku?

9. Jakie działania podejmuje Pan/Pani w momencie zdobycia niepokojących informacji o dziecku?

10. W jaki sposób współpracuje Pan/Pani z pedagogiem szkolnym?

 

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 

1. Jakie zna Pan/Pani akty prawne dotyczące systemu oświaty?

2. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?

3. Jakie dokumenty wypracowuje rada pedagogiczna?

4. Jakie kompetencje ma rada pedagogiczna, dyrektor szkoły?

5. Jakie dostrzega Pan/Pani różnice pomiędzy podstawą programową a programem nauczania?

6. Z czyjej inicjatywy podejmowana jest ocena pracy nauczyciela?

7. Kto jest członkiem rady pedagogicznej?

8. Jakie dokumenty regulują awans zawodowy nauczyciela?

9. Kto może zostać kierownikiem wycieczek?

10. Kto powołuje komisję egzaminacyjną/kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego?